SOUTĚŽ: Jarní pečení nejen oku lahodí

Na českém Instagramu Pernerky na vás čeká soutěž Jarní pečení nejen oku lahodí! Upečte se svou oblíbenou Pernerkou recept, který bude nejen výborně chutnat, ale také skvěle vypadat na fotce. 10 autorů nejlepších fotek odměníme 10 kg mouky Pernerka a knihou Sladké poklady české a moravské kuchyně Romana Vaňka!

Jak se zapojit?

– Sledujte náš profil na Instagramu @pernerka.cz (“Sledovat/Follow”)

– Vyberte si oblíbený recept a upečte ho s Pernerkou

– Svůj výstavní kousek vyfoťte a nahrajte veřejně na Instagram

– Na fotce označte náš profil @pernerka.cz

– Do popisku dejte #soutezpernerka

– Můžete přidat název receptu nebo celý recept dle libosti

– A je to! 🙂

 

Soutěž probíhá od 5. 5. do 16. 5. 2021. Výherce vybere naše odborná porota.
Kompletní pravidla uvádíme níže:

 

Pravidla a podmínky soutěže “Jarní pečení nejen oku lahodí”

Této soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18ti let a splňující podmínky uvedené v těchto pravidlech.

1. Organizátor a Pořadatel

Organizátorem této akce je společnost MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., se sídlem č.p. 17, 463 46 Svijany, IČO: 40232239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 1480 (dále jen “Organizátor”). Pro Organizátora tuto akci zajišťuje AdVinci s.r.o.se sídlem Pod Rapidem 451/4, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 03375919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 230090 (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let s aktivním účtem na Instagramu po dobu trvání soutěže a s bydlištěm v České republice nebo Slovenské republice, která splní tyto podmínky soutěže. Počet Soutěžních příspěvků od jednoho soutěžícího není limitován. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru či osoby blízké k Organizátorovi a Pořadateli a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obsah a průběh soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí, pokud publikuje veřejnou fotografii v síti Instagram, na které označí profil Organizátora @pernerka.cz a do popisku uvede hashtag #soutezpernerka („Soutěžní příspěvek“). Na výzvu Organizátora nebo Pořadatele se Soutěžící zavazuje dodat kompletní recept, s kterým se Soutěžící hlásí do soutěže.

Soutěž trvá od 5. 5. 2021 od 15:00 do neděle 16. 5. 2021 do 23:00.

Výhercem se stává soutěžící, který splnil podmínky pro účast v soutěži a zároveň byl jeho Soutěžní příspěvěk vybrán odbornou porotou Pořadatele jako vítězný. Odborná porota vybere celkem 10 výherců ze všech platných Soutěžních příspěvků.

Organizátor prostřednictvím Pořadatele zveřejní profily účastníků, kteří se stali vítězi se svými Soutěžními příspěvky, nejpozději do 7 kalendářních dnů od skončení soutěže. Vítězové musí svůj nárok na výhru uplatnit do 5 dnů po zveřejnění vítězů. Svůj nárok uplatní e-mailovou zprávou odeslanou na e-mail Organizátora: [email protected]

4. Vyloučení ze soutěže

Organizátor/Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, :

– kteří nesplňují tato pravidla

– jejichž Soutěžní příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy

– kteří budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví – autorská práva k fotografiím apod.)

– kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže

– kteří budou porušovat pravidla sociální sítě Instagram

– kteří se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem průběh soutěže. Právo posoudit, zda se jedná o narušení či pokus o narušení soutěž připadá Organizátorovi / Pořadateli. Organizátor není povinen rozhodnutí o vyloučení zdůvodňovat a jeho rozhodnutí je konečné.

5. Výhra

10x výherní balíček, který obsahuje: 10 kg mouky Pernerka a knihu

6. Doručení výhry

Výherce musí svůj nárok na výhru uplatnit do 5ti dnů od doby, kdy byl v souladu s pravidly označen za Výherce, na mailovou adresu [email protected] v souladu s článkem 3 těchto pravidel. Výherce souhlasí s tím, že výhra v soutěži bude odeslána na poštovní adresu uvedenou Výhercem, pokud se Výherce s Organizátorem nebo Pořadatelem nedohodne jinak. Pokud Výherce neuplatní nárok na výhru v uvedené lhůtě, výhra propadá ve prospěch Organizátora.

7. Práva a povinnosti soutěžích

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram a Pravidla této soutěže. Zveřejněním Soutěžního příspěvku se soutěžící zaregistruje do Soutěže a zavazuje se dodržovat její Pravidla. Platný Soutěžní příspěvek je takový, který splňuje podmínky uvedené v článku č. 3 těchto Pravidel. Soutěžní příspěvky, které budou upravovány, nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech nebo budou zveřejněny mimo dobu trvání Soutěže nebudou považovány za platné. Registrací do Soutěže soutěžící potvrzuje, že je autorem Soutěžního příspěvku a že neporušuje vlastnická, autorská ani jiná práva třetích osob. Soutěžící také souhlasí s využitím soutěžního příspěvku i celého receptu, s kterým se Soutěžící hlásí do soutěže, k využití pro marketingové účely Organizátora bez nároku na úplatu a uděluje Pořadateli a Organizátorovi bezplatnou nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití, teritoriálně a časově neomezenou a s možností úprav.

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru.

8. Práva a povinnosti Organizátora a Pořadatele

Organizátor prostřednictvím Pořadatele zveřejní jména profilů účastníků, kteří se stali vítězi se svými Soutěžními příspěvky nejpozději do 7 kalendářních dnů od skončení soutěže.

Organizátor nebude poskytovat vyřazeným soutěžícím důvody, proč jejich Soutěžní příspěvky nepovažuje za výherní.

Organizátor si ve výjimečných případech vyhrazuje právo soutěž zrušit či ukončit.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Výhra v soutěži bude Výhercům zaslána do 30 dnů od sdělení poštovní adresy Výherce.

9. Osobní údaje

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR (dále jen „Nařízení“):

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:

MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o.

Tel: 608 614 544, 774 168 860

email: [email protected]

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

U Organizátora nebyl ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 6 Nařízení, jsou osobní údaje fyzických osob shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem pořádání soutěže “Jarní pečení nejen oku lahodí”, kterou pořádá Organizátor. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Organizátora a pro účely plnění ze smluvních závazků, a to ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Zpracovávané osobní údaje

a. jméno a příjmení,

b. adresa bydliště,

c. telefonní číslo,

d. email,

e. podobizna

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou u Organizátora zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, nejdéle po dobu 10 let od skončení soutěže. Po této době jsou osobní údaje bez dalšího zlikvidovány.

Poučení o právech podle článku 13 a 14 Nařízení

Subjekt údajů má právo:

a. požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů,

b. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,

c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů,

d. požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které Organizátorovi poskytl,

g. podat stížnost u dozorového orgánu.

Požadavky Subjektů údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení.

Pokud je zpracování osobních údajů Subjektu údajů podmíněno s jeho předchozím souhlasem, má Subjekt údajů právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

10. Závěrečná ustanovení

Registrací vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V případě jakýchkoli nejasností se tato soutěž řídí českým právem.

Výhru není možné směnit za finanční hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společnostmi Instagram a Facebook a nijak s nimi nesouvisí.

Tyto webové stránky využívají k zajištění funkčnosti stránek a k analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.